Juridische kennisgeving

Website ontwerp: STUDIO PLUNE
3 Rue Alessandro Volta
44470 Carquefou
Tel. 02 40 56 87 55
E-mail : contact@studioplune.fr
Web: https: //www.studioplune.fr/

Privacybeleid

1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website https://www.campingsaujon.com/ op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die bij de creatie en de controle van de website betrokken zijn:

Eigenaar: Lac de Saujon – 84076075500016 – VC DES TOURTERELLES – 17600 – SAUJON
Website ontwerp: STUDIO PLUNE
3 Rue Alessandro Volta
44470 Carquefou
Tel. 02 40 56 87 55
E-mail : contact@studioplune.fr
Web: https: //www.studioplune.fr/
Verantwoordelijk voor publicatie: Lac de Saujon – Lac de Saujon – campingdesaujon@gmail.com
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: Meer van Saujon – campingdesaujon@gmail.com
Gastheer: Infomaniak – Technoparkstrasse 3 8406 Winterthur – Zwitserland
Credits:
De juridische kennisgeving template wordt aangeboden door Subdelirium.com Juridische kennisgeving generator

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website https://www.campingsaujon.com/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de website https://www.campingsaujon.com/ wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Lac de Saujon – Lac de Saujon kan echter besluiten om de website te onderbreken voor technische onderhoudsdoeleinden. In een dergelijk geval zal Lac de Saujon trachten om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie.

De website https://www.campingsaujon.com/ wordt regelmatig bijgewerkt door Lac de Saujon – Lac de Saujon. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website https://www.campingsaujon.com/ is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Lac de Saujon – Lac de Saujon streeft ernaar om informatie te verstrekken op de website https://www.campingsaujon.com/ die zo nauwkeurig mogelijk is. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://www.campingsaujon.com/ wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.campingsaujon.com/ niet volledig. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online werden gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met de laatst bijgewerkte browser

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Lac de Saujon – Lac de Saujon is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen toegankelijk op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Lac de Saujon. Lac de Saujon.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

Lac de Saujon – Lac de Saujon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij de toegang tot de site https://www.campingsaujon.com/, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

Lac de Saujon – Lac de Saujon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kans) als gevolg van het gebruik van de website https://www.campingsaujon.com/.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Lac de Saujon – Lac de Saujon behoudt zich het recht voor om te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud geplaatst in deze ruimte die in strijd is met de wetgeving van toepassing in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt Lac de Saujon – Lac de Saujon zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, …).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de https://www.campingsaujon.com/ website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de https://www.campingsaujon.com/ website, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet protocol (IP) adres van de gebruiker.

In ieder geval, Lac de Saujon – Lac de Saujon verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor het doel van bepaalde diensten die worden aangeboden door de website https://www.campingsaujon.com/. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de website https://www.campingsaujon.com/ wordt er vervolgens van in kennis gesteld of hij/zij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://www.campingsaujon.com/ wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van Lac de Saujon – Lac de Saujon en haar rechten zou de overdracht van de bovengenoemde informatie aan de mogelijke koper die op zijn beurt zou worden gehouden van dezelfde verplichting van behoud en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site mogelijk te maken https://www.campingsaujon.com/.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat hij geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De website https://www.campingsaujon.com/ bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgezet met de toestemming van Lac de Saujon – Lac de Saujon. Echter, Lac de Saujon – Lac de Saujon heeft niet de mogelijkheid van het controleren van de inhoud van de sites aldus bezocht, en bijgevolg zal geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Het surfen op de https://www.campingsaujon.com/ website kan ertoe leiden dat er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

In Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox, ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Bewaarregels instellen op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Tenslotte, verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In de “Privacy” sectie, klik op Inhoud Instellingen. In de rubriek “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In de “Privacy” sectie, klik op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.campingsaujon.com/ is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken in Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. De belangrijkste wetten in kwestie.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).